Φάκελος Διαχείρησης Παρασίτων

Αναλαμβάνουμε την υγειονομική κάλυψη επιχειρήσεων με πλήρως ενημερωμένο και έγκυρο φάκελο Διαχείρησης Παρασίτων με προδιαγραφές ασφαλείας τροφίμων HACCP.

Ο φάκελος περιλαμβάνει κάθε απαιτητό έγγραφο από ΕΦΕΤ, υγειονομικό, κτηνιατρικές υπηρεσίες και κάθε άλλο δημόσιο φορέα.

Αρχεία που πρέπει να έχει ένας Φάκελος Διαχείρησης Παρασίτων

  • Μελέτη – Προσφορά.
  • Συμφωνητικό συνεργασίας.
  • Άδεια Απεντόμωσης & Μυοκτονίας της εταιρείας μας.
  • Πιστοποιητικό ISO 9001 2015 της εταιρείας μας.
  • Συμφωνητικό με εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας μας.
  • Πιστοποιητικό Απεντόμωσης, Απολύμανσης & Μυοκτονίας.
  • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και Εγκρίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για κάθε φάρμακο και υλικό που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας.
  • Κάτοψη της επιχείρησης.
  • Έκθεση παρασιτοκτονίας και συλλογή των στοιχείων.